Nieuwsberichten

Innovatieve studiereis Agreon

4 oktober 2013

 

Op vrijdag 4 oktober 2013 organiseerde Agreon een studiereis naar Nederland. De daguitstap had als doel om landbouwers kennis te laten maken met innovaties in de sector. Er werd een bezoek gebracht aan het Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel en aan de Ecoferm boerderij in Uddel.

Het VIC Sterksel behoort tot de landbouwuniversiteit Wageningen en is het multifunctionele onderzoekscentrum voor de moderne, innovatieve en duurzame varkenshouderij. We werden er ontvangen door Vincent Schraven die als innovatiemanager actief bezig is met de thema’s mest, milieu en mineralen.


In Sterksel worden 2.400 vleesvarkens en 350 zeugen gehuisvest. Verder heeft de universiteit Wageningen nog een centrum voor runderen in het Noorden van het land (Leeuwarden) alsook één voor pluimvee in Lelystad. Sterksel ontvangt 7.000 à 10.000 bezoekers per jaar van over de hele wereld. Nederland is en blijft immers – samen met Denemarken – hét toonvoorbeeld voor de varkenssector. Met een onderzoeksbudget van 1,5 miljoen € per jaar - waarvan één derde afkomstig is van de overheid, één derde van de landbouworganisaties en één derde van de private sector – worden tal van innovatieve ideeën uitgetest. Geen enkel varkenshok op het proefcentrum is dan ook hetzelfde en door een continue herbouw en ombouw is het volledige centrum na een cyclus van ongeveer 7 jaar volledig gerenoveerd.


Één van de grote uitdagingen waar Nederland momenteel mee te maken heeft is de mestproblematiek. Doordat de mondiale vleesvraag stijgt, worden er meer dieren gehouden en wordt er alzo meer mest geproduceerd. In Nederland is er hierdoor een groot fosfaatoverschot, wat tevens geldt voor stikstof.


Daarom werd mestverwerking een noodzaak, het centrum test dan ook verschillende biogasinstallaties uit zoals de Microferm (HoST BV), UDR (Röring GmbH) en de SIM–Gas Installatie (SIM–Gas BV). Conclusie van de huidige op de markt zijnde systemen is dat de investeringen nog te hoog zijn in relatie met de gasproductie (opbrengsten) en in relatie tot de subsidies. De huidige systemen zullen dus verder geoptimaliseerd en/of doorontwikkeld moeten worden. Misschien kunnen nieuwe innovaties, ontstaan door samenwerking tussen verschillende partijen waarbij kennisinbreng van elk cruciaal is, tot een doorbraak leiden.


Een tweede thema dat behandeld werd is het varkenstoilet dat uitgetest wordt op VIC Sterksel. Hierbij wordt het hok opgedeeld in duidelijk van elkaar gescheiden zones waar de varkens moeten gaan mesten in een afzonderlijke mestruimte met roostervloer terwijl de andere ruimtes volledig uit dichte vloer bestaan en moeten dienen als propere ligruimtes. Het sturen van het mestgedrag gebeurt door middel van een lichtsignaal en door manueel te belonen met een borstel of een snoepje. In een volgende fase zal geprobeerd worden om dit te automatiseren via sensoren. De voordelen van dit systeem zijn minder ammoniak- en geuruitstoot, minder fijn stof, een eenvoudiger kelderconstructie en meer welzijn voor mens en dier. Het systeem kan ook toelaten om de mest op een eenvoudige manier te scheiden. De resultaten zijn echter nog niet hoopgevend.


Tot slot kregen we een rondleiding doorheen het centrum waarbij de nieuwe StarPlus stal werd bezichtigd. Dit is een volledig natuurlijk geventileerde stal met buitenbeloop die één jaar operationeel is en meer dierenwelzijn en minder emissies beoogt. De varkens worden er binnen gehuisvest op een dichte vloer onder afschot zodat urine continu afvloeit. Achteraan is een rooster voorzien en in de zone met buitenbeloop eveneens. Bedoeling is dat de varkens buiten hun mestzone gaan maken. Daarom hangen de drinkbakken in de zone met buitenbeloop boven een metalen driekantroostervloer terwijl de andere roostergedeelten uit beton bestaan. De zone binnen en buiten wordt van elkaar gescheiden met PVC flappen waar de varkens vrij doorheen kunnen lopen.


De mest die onder de roosters valt wordt opgevangen op een hellende V-vormige mestband die iedere 3 uur afgedraaid wordt en in een monovergister van 10 m3 (HoST) terechtkomt. De urine wordt aan de andere kant van de mestband opgevangen en zal later door toepassing van een N-stripper als kunstmestvervanger dienst doen. De directe mestafvoer moet leiden tot minder geurhinder – er worden dan ook geen bijkomende geurmaatregelen genomen.


Op het deel dichte vloer binnen wordt snijmaïs bijgevoederd. De varkens worden gehuisvest op 1,00 m2 (exclusief buitenbeloop). Uit voorlopige resultaten (twee rondes) wordt een hogere groei en een betere voederconversie genoteerd. Verder onderzoek is nodig om deze cijfers hard te maken. Zeker is alvast wel dat toedienen van de snijmaïs leidt tot een betere vergisting (meer gasproductie).

In de namiddag werd een bezoek gebracht aan de eerste Ecofermboerderij in het Gelderse Uddel die die dag haar deuren openstelde voor het grote publiek. Op dit bedrijf van vader Evert en zoon Kees Kroes werd een nieuwe kalverstal in gebruik genomen met boven op de stal een serre waar kroos en algen zullen gekweekt worden die vervolgens terug aan de dieren vervoederd zullen worden. Hiertoe worden de warmte en CO2 uit de stal, alsook de mineralen vervat in de urine voor aangewend. Het kroos wordt geënt in een vijverbassin gevuld met water en 2 à 3 % urine, de algen zullen geteeld worden in ditzelfde medium dat nadien in een 5 km lang buizenstelsel zal rondgepompt worden opdat er voldoende lichtinval zou zijn. Ook buiten zullen een 7-tal vijvers met kroosteelt aangelegd worden ter ondersteuning van de teelt binnenin de serre. Men beoogt 100.000 kg kroos per jaar te oogsten en 15.000 kg algen. De kroos zal uit het water geschept worden en via de mengvoederwagen vervoederd worden. De algen worden zonder deze uit het water te centrifugeren als één mengsel aan de kalveren verstrekt onder de vorm van drinkwater, dit is ook te zien op de video.


Verder wordt de ammoniak uit de stallucht afgevangen via een biobed. Uit de mest van de kalveren wordt biogas gewonnen dat omgezet wordt in elektriciteit. Er is de ambitie om met de opgewekte elektriciteit en warmte naast het eigen bedrijf ook 200 huishoudens van elektriciteit en 140 gezinnen van warmte te voorzien.


Voor meer informatie over deze studiereis kan je terecht bij stefaan.serlet@inagro.be.

 

terug naar overzicht