Nieuwsberichten

Koninklijk besluit in verband met drones gepubliceerd

18 april 2016


Vrijdag 15 april jl. werd in het Belgisch Staatsblad een Koninklijk besluit van 10 april 2016 gepubliceerd met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim. Daarmee is het wetgevend kader voor het gebruik van drones eindelijk duidelijker. Het besluit treedt in werking tien dagen na zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad, d.w.z. op 25 april 2016. 

Het besluit spreekt van afstand bestuurd luchtvaartuig (Remotely Piloted Aircraft), afgekort als "RPA", waaronder wordt verstaan een onbemand luchtvaartuig waarvan de maximale startmassa niet meer dan 150 kg bedraagt, bestuurd vanaf een grondcontrolestation.


Recreatief

De bepalingen van het besluit zijn niet van toepassing op de modelluchtvaartuigen waarvan de maximale startmassa minder dan 1 kg bedraagt indien hun gebruik aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoet :

  1. ze gebruikt worden met een uitsluitend recreatief doel;
  2. ze op een maximale hoogte van 10 meter boven de grond vliegen;
  3. ze gebruikt worden voor persoonlijke doeleinden buiten de openbare ruimte;
  4. ze niet vliegen in een straal van 3 km rond een luchthaven of een civiel of militair luchtvaartterrein;
  5. ze niet vliegen boven een industrieel complex, een gevangenis, de LNG-terminal van Zeebrugge, nucleaire installaties, of een groot aantal mensen in open lucht;
  6. de gebruiker ervoor zorgt om de veiligheid van andere luchtvaartuigen, personen of goederen op de grond, niet in gevaar te brengen;
  7. de gebruiker zich houdt aan de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake privacy. 
 

Professioneel

Er worden in het besluit, wat ‘professionele’ drones betreft, twee klassen onderscheiden, nl. klasse 2 (drones van minder dan 5 kg die maximaal tot 150 voet (45 meter) hoogte mogen vliegen en klasse 1 (drones tot 150 kg die maximaal 300 voet (90 meter) hoog mogen vliegen. Onder klasse 2 vluchtuitvoering wordt verstaan elke luchtvaartactiviteit waarbij een RPA met een maximale opstijgmassa van minder dan 5kg wordt gebruikt voor activiteiten zoals luchtfotografie, landmeetkunde en observatie en die een laag risico inhoudt voor de luchtvaartveiligheid, de veiligheid van personen en goederen op de grond.

Een klasse 1 vluchtuitvoering is elke luchtvaartactiviteit waarbij een RPA wordt gebruikt en die mogelijk een matig of verhoogd risico inhoudt voor de luchtvaartveiligheid en/of de veiligheid van personen en goederen op de grond omdat ze uitgevoerd wordt in een gebied waar de veiligheid van derden op de grond bij een noodgeval in gevaar gebracht zou kunnen worden of die, door haar specifieke aard en de plaatselijke omgeving waar ze plaatsvindt een ernstig risico doet ontstaan.

Bestuurders van een drone van klasse 2 moeten een attest als bestuurder kunnen voorleggen en minstens 16 jaar zijn. Bestuurders van een drone van klasse 1 moeten minstens 18 jaar zijn en een bewijs als bestuurder kunnen voorleggen.

Zowel voor het attest als voor het bewijs als bestuurder zijn voorafgaande opleidingen verplicht. 

Meer info: www.staatsblad.be

 

Bron: Landbouwleven


terug naar overzicht