Nieuwsberichten

Elf boeren-uitvinders krijgen een duwtje in de rug van VLIF

4 juli 2016

 

Een tomatenkroket, een hoevewinkel met zelfbediening en vliegenlarvenkweek op varkensmest: drie lukraak gekozen voorbeelden uit de projectsteun voor innovaties illustreren de inventiviteit van land- en tuinbouwers. Op de eerste oproep van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) reageerden 14 boeren-uitvinders. “Via een selectieprocedure werden de 11 kwalitatief meest hoogstaande projecten geselecteerd voor subsidiëring. Met deze maatregel wil ik innovatie aanmoedigen want dat is belangrijk om economische ontwikkelingen te stimuleren en tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen”, zegt Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege.

Een tomatenkroket, een hoevewinkel met zelfbediening en vliegenlarvenkweek op varkensmest: drie lukraak gekozen voorbeelden uit de projectsteun voor innovaties illustreren de inventiviteit van land- en tuinbouwers. Op de eerste oproep van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) reageerden 14 boeren-uitvinders. “Via een selectieprocedure werden de 11 kwalitatief meest hoogstaande projecten geselecteerd voor subsidiëring. Met deze maatregel wil ik innovatie aanmoedigen want dat is belangrijk om economische ontwikkelingen te stimuleren en tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen”, zegt Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege.

De eerste oproep ‘projectsteun voor innovaties in de landbouw’ die liep van 4 maart tot en met 30 april mikte op het faciliteren van innovaties door een financieel duwtje in de rug vanwege het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds. De maatregel stimuleert pure vernieuwing op het land- en tuinbouwbedrijf en vormt een aanvulling op de gewone investeringssteun die landbouwers helpt om gekende vernieuwingen en verbeteringen te implementeren.

Via kapitaalpremies wil het VLIF innovatieve ideeën en concepten op het vlak van productie, verwerking en afzet van landbouwproducten realiseren. De subsidies helpen de kosten dragen voor roerende of onroerende innovatieve investeringen, de hieraan gekoppelde studies, kosten voor proefinstallaties, kosten voor de ontwikkeling van software en sturingsprogramma’s en de kosten van externe begeleiders en experten. Volgens het Departement Landbouw en Visserij leert de ervaring dat innovatie, zeker in de beginfase, nood heeft aan een ‘trekker’ en vaak ook aan een deskundig begeleider. Daarom worden ook begeleidingskosten mee opgenomen binnen de subsidiabele kosten.

Voor deze eerste oproep is een totaalbudget van 3,8 miljoen euro vrijgemaakt. Van de 14 ingediende projecten werden er 11 weerhouden voor de subsidie. De uitslag van de selectie wordt bekendgemaakt aan de aanvragers. De geselecteerde projecten spreiden zich uit over een brede waaier van sectoren en thema’s. Eén project zet in op productdifferentiatie binnen de glastuinbouw met de ontwikkeling van een tomatenkroket. Een zelfbedieningswinkel, ook in pop-up variant, is het vernieuwende antwoord op de tijdrovende verkoop in de korte keten. Een ander project ambieert op een varkensbedrijf de kweek van de larven van de zwarte soldatenvlieg op een substraat van varkensmest. Dit project sluit aan bij de doelstellingen van het strategisch platform insecten.

Verder is er het idee om biogas te winnen door (pocket)vergisting van varkensmest. Het ammoniak-emissiearm stalsysteem wordt aangepast om de mest snel in de vergister te brengen. Pocketvergisting wordt door de Europese Commissie naar voren geschoven als één van de belangrijkste maatregelen in de landbouwsector om broeikasgassen terug te dringen. Op een pluimveebedrijf bouwt men aan een installatie voor de productie van kunstmest uit kippenmest. Binnen de akkerbouw werd een project geselecteerd dat inzet op de bewaarkwaliteit van aardappelen door indirecte koeling van een aardappelloods.

Op een melkveebedrijf wordt de stal uitgerust met een luchtwasser om de ammoniakemissie te reduceren en zo een uitbating milieukundig mogelijk te maken. Veel aandacht zal uitgaan naar de doeltreffendheid van het systeem door het uitvoeren van emissiemetingen. Een ander project situeert zich in het domein van de ‘bio-based economy’ door het uitbouwen van een systeem voor algenkweek in een serre.

Er is eveneens een project geselecteerd waarbij een innovatief trayplantensysteem voor aardbeien gebouwd zal worden. Een boomkweker kan dankzij de Vlaamse overheidssteun een innovatieve sorteermachine die gebruikmaakt van beeldanalyse verder ontwikkelen. Met het elfde en laatste gesubsidieerde project zal een vergister ontwikkeld en gebouwd worden voor vaste mest afkomstig van geiten.

Meer info: Projectsteun voor innovaties in de landbouw

 

Bron: Viltterug naar overzicht