Nieuwsberichten

De bodemspiegel van Delphy

8 juni 2016

 

Bij de bodemspiegel van Delphy worden percelen van een bedrijf in beeld gebracht vanuit de lucht met spectraal-fotografie. Bodem, water en bemesting bepalen voor een groot deel hoe goed gewassen groeien. Verschillen in gewasgroei binnen een perceel zijn een indicatie van verschillen in de bodem. Met behulp van extra informatie uit luchtbeelden kan de teelt verder worden geoptimaliseerd. De belangstelling voor deelname aan de Bodemspiegl is aanzienlijk groter dan in 2015.

Inmiddels doen ongeveer 200 akkerbouwers mee, met een totaal areaal van ongveer 2500 hectare. 

Met de Bodemspiegel van Delphy worden per perceel gedurende het groeiseizoen 5 opnames gemaakt. Elke opname resulteert in 3 beelden:

  • een kleurenfoto van het perceel 
  • een beeld voor biomassa en stikstofopname dat een indicatie geeft van de groei en bodemomstandigheden
  • een warmtebeeld dat de verschillen in gewastemperatuur toont

Ook wordt de mogelijkheid geboden om de beelden om te zetten naar een zonekaart of strooikaart. Op de beelden van afgelopen jaar zijn er grote verschillen in groei te zien binnen de percelen, hetgeen er op duid dat er nog verbeteringen mogelijk zijn.

Bron: Delphy

 

terug naar overzicht