Nieuwsberichten

Pilootproject NIR mestanalyse in een volgende fase

22 juli 2016

 

De Nederlandse mestwetgeving vereist dat van iedere vracht mest die tussen bedrijven wordt getransporteerd een laboratoriumanalyse wordt gemaakt. Sinds 2015 neemt Veenhuis uit Raalte deel aan een pilootproject van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) waarin wordt onderzocht of de Nabij InfraRood analysetechniek (NIR) een alternatief voor de verplichte laboratoriumanalyse kan zijn. Inmiddels heeft Veenhuis, in samenwerking met BNNP en met medewerking van TonTrans, de vereiste aantallen mestmonsters en NIR scans van de verschillende mestcodes aangeleverd bij onderzoekers van Wageningen UR. De onderzoekers gaan zich nu buigen over de resultaten en een advies uitbrengen aan RVO.nl over het vervolg van het onderzoek en over de beoogde accreditatie van deze techniek als alternatief voor de laboratoriumanalyse.

De voordelen van de NIR techniek zijn groot, aldus Veenhuis. De NPK gehaltes zijn onmiddellijk bekend, zodat bij het uitrijden van de mest met de actuele gehaltes kan worden gedoseerd. De boer weet dus vooraf wat er op zijn percelen wordt uitgereden en kan hierdoor preciezer bemesten. De NIR analyse is een volledig geautomatiseerd systeem, dat de complete melding aan RVO.nl digitaal uitvoert. Er worden geen formulieren meer ingevuld en ook worden er geen potjes met mest gevuld, wat veel arbeid en kosten bespaart. De foutenkans en fraudegevoeligheid van de techniek is veel lager dan bij de huidige toegepaste methode van bemonsteren en analyseren.

Veenhuis hoopt op een spoedig verloop van de resterende fases van het onderzoek hetgeen moet leiden tot verlening van de accreditatie. Naast deze toepassing van NIR analyse bij mesttransporten, werkt het bedrijf ook aan andere toepassingen van de NIR analysetechniek. Zo wordt deze ook toegepast voor het plaatsspecifiek precisie doseren op basis van de stikstof, fosfaaten kaliumgehaltes bij het mest uitrijden. Hiervoor heeft Veenhuis het Nutriflow systeem ontwikkeld.

Zie ook vorig bericht hierover op Agreon.be: 'NIRs technologie binnenkort op de mestton?'


Bron: AgriHolland

 


terug naar overzicht