Nieuwsberichten

Innovatie helpt broeikasgasuitstoot dalen

4 juni 2014

 

Uit de recente cijfers van het Europese Milieuagentschap blijkt dat er in 2012 opnieuw minder broeikasgassen uitgestoten werden in de EU.
Hierdoor lijkt de Europese doelstelling om tegen 2020 de uitstoot met 20 procent te verminderen ten opzichte van 1990 haalbaar.
Innovaties hebben hier zeker een belangrijke bijdrage in.

In 2012 werd er in vergelijking met 2011 1,3% minder broeikasgassen uitgestoten door de EU. Ten opzichte van 1990 gaat het om een afname van 19,2%. Dit ligt reeds in de buurt van de vooropgestelde 20%.
Daarnaast hadden de EU-15 (lidstaten van EU voor er in 2004 nieuwe lidstaten bijkwamen) zichzelf opgelegd 8% minder broeikasgassen uit te stoten tussen 2008 en 2012. Uit de recente cijfers blijkt dat een afname van 11,8% bereikt werd. Dit zonder gebruik te maken van de mogelijkheid om emissierechten te verwerven.

Als voornaamste redenen van de vermelde dalingen worden de verminderde uitstoot in de transport en industrie alsook de hernieuwbare energie naar voor geschoven. Hieruit blijkt het belang van innovatie: implementatie van nieuwe en optimalisaite van huidige technologieën.
Verder wordt 'de crisis' aangehaald als mogelijke reden voor de genoteerde daling van broeikasgasuitstoot. Dit wordt echter gedeeltelijk weerlegd doordat slechts een deel van de daling kon toegeschreven worden aan de wijzigingen in het bruto binnenlands product (BBP). Zo is het BBP van de EU met 45% toegenomen sinds 1990, terwijl de uitstoot met 19,2% gedaald is. Anderzijds noteerden enkele lidstaten met een gezonde economie, zoals Duitsland, een hogere uitstoot in 2012 ten opzichte van 2011.

Bron : Vilt nieuwsbrief / eigen verslaggeving

terug naar overzicht