Nieuwsberichten

Inagro zet in op precisielandbouw in openlucht teelten

20 juni 2017

 

Binnen SMART Crops worden innovatieve precisielandbouwtechnieken bekeken voor voedergewassen, akkerbouwteelten en groenten geteeld in open lucht. Hierbij worden gerealiseerde plaatsspecifieke aansturingen gedemonstreerd op het moment van planten/zaaien, tijdens het groeiseizoen met gewassensoren of drones en bij de oogst door het meten van opbrengsten. Daarnaast komt ook het economische aspect van precisielandbouw aan bod en wordt praktijkervaring met deze technologieën in beeld gebracht.

Demonstratie van innovatieve landbouwprecisietechnieken

Langzaam maar zeker doen technieken rond precisielandbouw hun intrede in de Vlaamse landbouw. Doel van dit project is de demonstratie van innovatieve precisielandbouwtechnieken die op vandaag reeds worden geïmplementeerd op pioniersbedrijven in Vlaanderen.

De focus van SMART Crops ligt op het gebruik van innovatieve precisielandbouw technieken die de plantaardige productie trachten te optimaliseren. Hierbij wordt gedemonstreerd hoe het productiesysteem kan verbeterd worden door plaatsspecifieke aansturingen in verschillende fasen van de teelt, namelijk op moment van planten/zaaien, tijdens het groeiseizoen met gewassensing en bij het meten van opbrengsten. Met dit project wordt getracht landbouwers voldoende handvaten te geven om strategisch na te denken over de implementatie van precisielandbouw op hun bedrijf. Veel landbouwers gebruiken namelijk al enkele functionaliteiten van RTK GPS, maar benutten het werkelijk potentieel nog onvoldoende en nemen daarom moeilijk de stap naar andere technologieën. Daarom focust SMART Crops zowel op bedrijven die reeds de eerste stappen hebben gezet op vlak van GPS-techniek, als op bedrijven die een afwachtende houding aannemen.

De gewassen waar dit project op focust zijn voedergewassen, akkerbouwteelten en groenten geteeld in open lucht. Deze diverse teelten worden gekozen omdat gelijkaardige precisielandbouwtechnieken en -principes hier van nut kunnen zijn. Voorlopig worden de innovaties vooral gebruikt door grotere akkerbouwers maar voor andere gewassen of kleinere bedrijven kunnen deze technieken een efficiëntieverhoging met zich meebrengen.

Projectinhoud

Het project is opgebouwd uit 2 delen. In het eerste luik worden concrete innovaties, in praktijk gerealiseerd in de afgelopen 2 jaar, opgevolgd op praktijkbedrijven en/of proefcentra. De variabiliteit binnen gewassen en bodem kan reeds met verschillende technieken in beeld gebracht worden maar vaak ontbreekt het nog aan plaatsspecifieke acties zoals variabel planten/poten/zaaien, bemesten en spuiten. Binnen deze onderwerpen zal de werking van de geselecteerde technologieën gedurende 2 teeltseizoenen worden opgevolgd op verschillende locaties verspreid over Vlaanderen. Op basis van deze gegevens kan een beeld worden gemaakt van de kosten, investeringen en opbrengsten voor de teler zelf.

Daarnaast wordt in het project ook aandacht besteed aan het economische aspect van precisielandbouw. Voorlopig zijn grote investeringen nodig voor de verschillende technologieën maar zijn de relatieve ‘winsten’ nog niet duidelijk. Door traditionele teeltbehandelingen te vergelijken met precisielandbouwtechnieken wordt een beeld verkregen van deze winsten. Deze zullen naast directe financiële opbrengsten (bv. verhoogde en/of stabielere opbrengst, betere kwaliteit en verhoogde efficiëntie) ook betrekking hebben op een verminderde milieu impact en bijkomende kennisverzameling. Met deze kosten-baten analyse wordt de rendabiliteit van de verschillende technieken ingeschat.

In het tweede luik worden de resultaten van het eerste luik naar het doelpubliek gecommuniceerd en gedemonstreerd. Hiervoor worden voor elk thema een aantal aparte demonstraties opgezet. Door de spreiding van de projectpartners over heel Vlaanderen wordt het voor iedereen mogelijk gemaakt om op een regionale demonstratie aanwezig te zijn. Daarnaast worden de resultaten ook naar het doelpubliek gebracht op grotere demonstratiemomenten zoals AgriFlanders. Tot slot wordt een ondernemersgroep opgericht, bestaande uit precisielandbouw-pioniers. Binnen deze ondernemersgroep zal vooral de praktijkervaring met deze precisielandbouwtechnieken in beeld gebracht worden.

Looptijd en partners

Dit project loopt van 01/03/2017 tot 28/02/2019 en wordt uitgevoerd door volgende projectpartners: Inagro, Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO), Hooibeekhoeve, Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet (KBIVB), Praktijkcentrum voor Land- en Tuinbouw (PCLT), ILVO.


terug naar overzicht