Nieuwsberichten

VLIF ondersteunt innovaties

2 oktober 2014

 

Ook de komende jaren zullen landbouwers kunnen rekenen op steun van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Een aantal zaken worden verder gezet, maar er worden eveneens een aantal nieuwigheden opgenomen. Zo zal VLIF ook nieuwe starters en innovaties ondersteunen. Daarnaast zal men vanaf nu ook werken met selectiecriteria. Hierdoor worden investeringen met een bijdrage aan de verduurzaming van de sector en jonge landbouwers voorgetrokken.

Tijdens de infosessies over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) door Landbouw en Visserij en het Vlaams Ruraal Netwerk werd eveneens stil gestaan bij de mogelijkheden die VLIF kan bieden voor de landbouwers. Een aantal zaken die vanuit het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling II (PDPO II) overgenomen werden in PDPO III, worden verder gezet. Het gaat over: de steun aan investeringen op een landbouwbedrijf, de steun aan de jonge landbouwers die een bedrijf overnemen en de investeringssteun voor verwerking en afzet van land- en tuinbouwproducten. Uiteraard werden hieraan een aantal voorwaarden en limieten opgelegd. Deze kan u terugvinden in de link onderaan dit artikel. Nieuw is wel dat men vanaf heden selectiecriteria zal hanteren. Zo wordt er voorrang gegeven aan investeringen die een grotere bijdrage leveren aan de verduurzaming van de sector. Ook jonge bedrijfsleiders genieten de voorkeur.

Naast het voorgaande worden eveneens een drietal nieuwe zaken toegevoegd. Zo neemt VLIF een bevoegdheid van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) over en worden niet-productieve investeringen vanaf heden ook ondersteund. Men denkt dan bijvoorbeeld aan kleine landschapselementen, poelen en erosiedammen. Deze leveren geen economisch voordeel op, maar dragen wel bij aan de biodiversiteit, landschaps-, bodem- en waterkwaliteit.

Vanaf nu zijn er eveneens mogelijkheden voor nieuwe starters. Aangezien het vaak gaat over mensen die niet opgegroeid zijn in de primaire sector, konden deze vaak geen aanspraak maken op de steun voor jonge landbouwers. Met dit nieuw initiatief hoopt men op de creatie van nieuwe kleine bedrijven of de instandhouding van bepaalde bedrijfstypes en -sectoren. Men denkt hierbij aan wijnbouw en biologische landbouw.

Tot slot wordt nog een hiaat opgevuld, er is namelijk vanaf heden ook projectsteun voor innovaties. Tot nog toe was er een limitatieve lijst opgesteld met investeringen die ondersteund werden, waardoor nieuwigheden niet in aanmerking kwamen. Echte pioneers werden hierdoor verplicht hun innovaties zelf te betalen. Met deze aanpassing maken ook deze landbouwers aanspraak op VLIF-steun. 

Een samenvattende voorstelling vindt u op ruraalnetwerk.be

Bron: VILT / Ruraal Newerk

terug naar overzicht