Quick-winprojecten

De quick-winprojecten van Agreon zijn kleinschalige, praktijkgerichte projecten omtrent de uitwerking van een agrocleantech concept. Dit zijn alle producten of technologie├źn die het voor land- en tuinbouw mogelijk maken om op een duurzame manier om te gaan met de productiemiddelen bodem, water, nutri├źnten, lucht, landschap, omgeving enz. Het doel is om een agrocleantech concept dat nog in de ideefase zit versneld tot in de pilootfase te brengen. De ontwikkeling gebeurt hierbij door een KMO die wetenschappelijk ondersteund wordt door een onderzoeks- of onderwijsinstelling en geadviseerd wordt door een land- of tuinbouwer. De realisatie van het prototype gebeurt dan uiteindelijk op het bedrijf van deze land- of tuinbouwer.

De projecten die sinds 2013 werden opgestart zijn hieronder beschreven.

Real-time monitoring van intering en drain bij de kweek van aardbei en tomaat in een gotensysteem
Nieuw! 

Aardbeien en tomaten krijgen water via druppelirrigatie. Een deel wordt opgenomen door de plant, een ander deel verdampt. De hoeveelheden drain en intering kan je bepalen door het gewicht van de plant en zijn mat in de weeggoot op te volgen via sensoren. Crodeon Technologies wil een real-time-monitoring ontwikkelen zodat de teler vanop afstand inzicht krijgt in de hoeveelheid water die hij moet toedienen.

Realisatie van kmo Crodeon Technologies (Gent)

bij Handelskwekerij Atopack (Ingelmunster)

i.s.m. Inagro

lees meer
Volautomatisch snoeien van boomkwekerijplanten in vollegrond met GPS
Nieuw! Lopend 

Als alternatief voor het manueel snoeien met een haagschaar in de boomkwekerijsector wil dit project inzetten op het automatiseren van dit vele handwerk door gebruik te maken van de GPS-coördinaten van elke plant.

Realisatie van kmo's KM Services (Zwevegem) & Indumess (Wielsbeke)

bij boomkwekerij Van Colen (Deerlijk)

i.s.m. Proefcentrum Sierteelt

lees meer
Plaatsspecifiek kalkstrooien met behulp van RTK-GPS
Afgerond 

Om de zuurtegraad van de bodem aan te passen in functie van de volgteelt dient er vaak een bekalkingsbeurt op de landbouwpercelen uitgevoerd te worden. Dit gebeurt vaak op basis van de analyseresultaten van bodemmonsters verkregen na staalname. Deze bodemstalen worden manueel genomen op een 20-tal plaatsen in kruisverband op het perceel. Daarna wordt het ganse perceel met de klassieke kalkstrooitechnieken gelijkmatig bekalkt zonder rekening te houden met plaatsspecifieke behoeftes in het perceel.

Realisatie van kmo Parrein NV (Langemark-Poelkapelle)

bij loonwerker Hans Lamerant (Merkem)

i.s.m. Inagro en Agrometius

lees meer
Aanpassing van een preibewerkingsmachine voor spuiwatertoepassing
Afgerond 

In Vlaanderen is er een groot aanbod aan spuiwater (= ammoniumsulfaat) afkomstig van chemische luchtwassers die als emissie-arme techniek geïnstalleerd zijn op varkensstallen en mestbe-/verwerkingsbedrijven. Er kan verwacht worden dat dit aantal nog sterk zal stijgen in het kader van het Vlaamse PAS-verhaal (Programmatische Aanpak van de Stikstofdeposities). Dit spuiwater is in België erkend als kunstmeststof en kan aangewend worden als N- en in het bijzonder S-rijke meststof in landbouwteelten.

Realisatie van kmo Verhoest Marc BVBA (Rumbeke)

bij loonwerker Sander Verhelle (Pittem)

i.s.m. Inagro en VCM

lees meer
Ontwerp en proefondervindelijk uittesten van innovatieve 2 R ligbox
Afgerond 

In de melkveehouderij wordt fors geïnvesteerd in nieuwe en betere huisvesting met het oog op meer melkproductie. Nieuwe stallen worden gebouwd of bestaande uitgebreid waarbij veel aandact wordt besteed aan dierenwelzijn en -comfort door middel van aangenaam strooiselmateriaal, ruime loopgangen, koevriendelijke materialen. Melkveehouder Renaat Rommelaere met uitbreidingsplannen dacht reeds enkele jaren na over een ligbox waarbij de koeien zich nog beter kunnen gaan positioneren waardoor het opstaan en gaan liggen gemakkelijker verlopen.

Realisatie van kmo Wim De Reu (Koekelare)

bij melkveehouders Pieter Dezeure (Vinkem-Veurne) & Renaat Rommelaere (Esen-Diksmuide)

i.s.m. ILVO en Ugent

lees meer
Low-Cost plantenmonitor op basis van de stengeldiktevariatie en omgevingsparameters
Lopend 

De plantenmonitor heeft als doel het ‘welbevinden’ van de plant in kaart te brengen en te waarschuwen wanneer dit niet meer het geval is. Uit eerder onderzoek (IWT-project fytomonitoring) is gebleken dat de variatie en dagelijkse toename van de stengeldikte een goede maat vormen voor de waterhuishouding en groei van een plant. Gebruikmakend van deze informatie is het mogelijk om de watergift te optimaliseren en correcties uit te voeren voor ongunstige groeiomstandigheden. Dergelijke tool beperkt het teeltrisico, en kan aanleiding geven tot een hogere opbrengst, en tot een lager waterverbruik, met productie van minder afvalwater.

Realisatie van kmo Signum (Waregem)

bij tomatenteler Henk Van de Velde (Zedelgem)

i.s.m. Inagro

lees meer
Haalbaarheid van een online gewasmonitor voor kropsla op basis van beeldverwerking
Lopend 

In de glastuinbouwsector maken stookkosten een substantieel onderdeel uit van de teeltkosten, zeker in teelten als bijvoorbeeld kropsla. Het verlagen van de stooktemperatuur kan een positieve impact hebben op de energierekening, echter de groeisnelheid van kropsla kan vertraagd worden door deze ingreep (wat leidt tot langere teeltrondes en terug tot een verhoogd energieverbruik). Op heden heeft de teler geen directe feedback van de groeisnelheid van zijn product (kropsla). Daarom wil dit project een betaalbare management tool ontwikkelen waarmee de teler directe feedback krijgt van zijn handelingen of alzo de groei van zijn gewas continu kan opvolgen.

Realisatie van kmo Plantguard (Wingene) 

op tuinbouwbedrijf Stefaan Pyppe (Westrozebeke) & Rik Lankcriet (Wingene)

i.s.m. Inagro

lees meer
Mogelijkheden van gerichtere bespuitingen en loofdoding door gebruik van sensoren en precisielandbouw
Afgerond 

In dit Quick Win Project worden de mogelijkheden van "Green Seeker sensoren", gemonteerd op een spuittoestel onderzocht. De combinatie van de sensoren met het spuittoestel zullen geïmplementeerd worden in de praktijk. Zo zal de meer gerichte toediening van vloeibare stikstof in de tarweteelt, alsook meer specifieke dosering van loofdodingsmiddel in de aardappelteelt in functie van de gewastoestand uitgetest worden.

Realisatie van kmo Delvano NV (Hulste)

op akkerbouwbedrijf Charles Deprez (Wijtschate)

i.s.m. CNH en Inagro

lees meer
Kadaverkoeling op zonne-energie
Afgerond 

Op een veeteeltbedrijf in Vlaanderen worden gestorven dieren opgehaald door Rendac, een bedrijf dat zich bezighoudt met de verwerking van deze dierlijke kadavers. Logistiek is de ophaling van deze krengen een heuse organisatie waarbij de verblijftijd van deze dode dieren op het landbouwbedrijf van oorsprong zo kort mogelijk dient gehouden te worden. Toch kan dit in de zomerperiode, waarbij er bovendien voor sommige diersoorten een hoger sterfterisico heerst, onaangename effecten met zich meebrengen wat betreft geuroverlast naar de omgeving toe. De veehouder wordt vanuit besmettingsgevaar verplicht om de kadavers, van zodra aangemeld bij Rendac, op een verharde, overdekte (beschutte) ophaalplaats aan te bieden weg van de propere weg van het bedrijf en in de nabijheid van de openbare weg om ziekteverspreiding door dit ophaaltransport tussen verschillende veeteeltbedrijven te voorkomen. Voor sommige veeteeltbedrijven betekent dit dat deze kadavers dicht bij buren kunnen komen te liggen alsook op een redelijke afstand weg van het landbouwbedrijf zelf.

Realisatie van kmo Belgian Energy Systems BVBA (Rumbeke)

op varkensbedrijf Koen & Ann Proot (Gijverinkhove)

i.s.m. Schippers BVBA, Dumoulin Koeltechniek, Rendac en Inagro

lees meer
Automatische sturing keuze waterbron met registratie verbruik
Afgerond 

In West-Vlaanderen, en meer in het bijzonder de Westhoek, krijgen land- en tuinbouwers steeds meer te maken met waterschaarste. Nochtans is er op een landbouwbedrijf heel wat water nodig voor het telen van gewassen alsook als drinkwater voor de dieren. Dit project maakt het mogelijk om verschillende waterbronnen te gaan monitoren en deze met elkaar te mengen.

Realisatie van kmo Dever-Hiele BVBA (Vleteren)

op varkensbedrijf Pascal Debeuf-Martine Verdonck (Elverdinge)

i.s.m. VTI Poperinge (afd. Elektromechanica)

lees meer
Eiwit- en zetmeelrecuperatie voor gebruik als diervoeder op een varkensbedrijf
Afgerond 

Kunnen oogstresten of niet afgezette producten uit bewaring nog gevaloriseerd worden door middel van thermische ontsluiting opdat aanwending als varkensvoeder mogelijk wordt?

Realisatie van kmo's Vermeulen Construct NV (Ieper) & Agriton BVBA (Mesen)

op varkensbedrijf Lavens NV (Westrozebeke)

i.s.m. ILVO en Provimi (Cargill)

lees meer
Ontwikkelen van een 4-rijige automatische plantmachine
Afgerond 

Vlaanderen staat aan de top wat betreft de productie van vollegrondsgroenten. In tegenstelling tot vele andere landbouwgewassen worden de meeste van deze groenten eerst uitgezaaid en opgekweekt in serres en pas daarna overgeplant in volle grond. Dit handmatig uitplanten is bijzonder arbeidsintensief en is bovendien ergonomisch heel zwaar. 
Een tiental jaar geleden is Agriplant daarom gestart met de ontwikkeling van plantrobotten. Hierdoor kan het uitplanten automatisch gebeuren. Tot op heden ontwikkelde Agriplant reeds 1-, 2- en 3-rijige plantmachines. De vraag om een 4-rijige machine te ontwikkelen bleef dan ook niet uit. 

Realisatie van kmo Agriplant NV (Langemark-Poelkapelle)

bij Landbouwbedrijf Marc De Tavernier (Bellegem)

i.s.m. Inagro en Agreon

lees meer
Het inzetten van de Crodeon Reporter voor diverse landbouwtoepassingen
Nieuw! Lopend 

Met behulp van het World Wide Web of Internet of Things wil Crodeon met zijn Reporter als multifunctioneel toestel diverse apparatuur in de land- en tuinbouw laten communiceren naar zijn gebruiker toe. Dit toestel kan op een machine, gebouw of werktuig geplaatst worden en is voorzien van allerhande sensoren naargelang de gewenste toepassing die de status capteren. Met behulp van communicatie-apparatuur worden die gecapteerde gegevens naar een centrale server doorgestuurd waar Crodeon klanten deze kunnen raadplegen of van waaruit zij een alarmsignaal of waarschuwing kunnen krijgen.

Realisatie van kmo Crodeon Technologies (Kortemark)

bij land- en tuinbouwers uit de Westhoek

i.s.m. Inagro

lees meer
Optimalisatie van gescheiden dikke mestfractie d.m.v. fermentatie
Nieuw! Lopend 

De strengere P-bemestingsnormen binnen MAP5 zorgen ervoor dat naast varkenshouders ook steeds meer rundveehouders drijfmest gaan scheiden in een dunne en dikke fractie. Binnen dit project willen we de valorisatie van de dikke fractie van runderdrijfmest door fermentatie uittesten in de praktijk. 

Realisatie van kmo Agriton (Mesen)

op mestscheidingsinstallatie FV Pysson-Wallays

i.s.m. Inagro & ILVO

lees meer
Een onderbouwde gewasbescherming met FytoAid
Nieuw! 

Het doel van het project is om fouten bij bespuitingen en het administratieve werk sterk te verminderen. Dit kan door gebruik te maken van een up-to-date database die een lijst van chemicaliën kan genereren op basis van de input van gewas, plaag, ziekte en werkzame stof alsook een automatische registratie kan bewerkstelligen van de uitgevoerde bespuitingen. Gevolgd door een gekoppelde facturatie van loonsproeier naar de landbouwer wiens veld werd bespoten wordt hiermee de administratie sterk verlicht.

Realisatie van kmo Delvano (Hulste-Harelbeke)

bij loonsproeier Deruyttere-Boddez nv (Kortemark)

i.s.m. Inagro

lees meer
Realisatie van een vlaszaadrecuperatiesysteem op een balenpers
Nieuw! Lopend 

Tijdens en na de teelt van vlas wordt er zaad gewonnen noodzakelijk voor de bestendiging van de teelt in de daaropvolgende jaren. Tijdens de teelt gebeurt dit op heden door het inzetten van specifieke machines die tijdens het trekken of tijdens het keren van het vlas het gaan ontdoen van hun zaad. Bij percelen waar deze bewerking niet gebeurt, kan nadien in de verwerkingslijn wanneer de vlasbalen ontrold worden, eveneens een zaadrecuperatie gebeuren.

Realisatie van kmo Met-co bvba (Kortemark) bij vlasbedrijf Verhalle NV (Zulte), i.s.m. Inagro

met steun van ELFPO

lees meer
ValBran - Valorisatie van tarwezemelen in oppervlakte-actieve stoffen
Lopend 

Version français. English version.

Begin 2017 startte het Interreg-project Valorisation of Wheat Bran - Valorisatie van tarwezemelen, afgekort Valbran. In dit vier jaar durende project onderzoeken Noord-Franse, Waalse en Vlaamse partners hoe je tarwezemelen via groene chemie of een enzymatische behandeling kan valoriseren in oppervlakte-actieve stoffen. Deze vinden hun toepassing in detergenten, cosmetica en fytosanitaire producten. De basisgrondstoffen tarwezemelen zijn de plantaardige, beschermende omhulsels van tarwekorrels en ontstaan in rijkelijke hoeveelheid wanneer tarwe tot meel gemalen wordt. Tarwezemelen worden voornamelijk gebruikt in diervoeder en levensmiddelen. Ondertussen zijn de tarwezemelen behandeld en uit laboanalyse blijkt dat ze beter verteren en dat het vezelgehalte hoger ligt. Geïnteresseerde veevoederbedrijven kunnen stalen opvragen voor verder onderzoek.

lees meer