Variabel spuiten

Variabel spuiten en bemesten - GreenseekerDe technologie van het variabele spuiten gebeurt op basis van multispectraalbeelden. De technologie bestaat reeds in het buitenland (Nederland, Duitsland,…) op de grotere akkerbouwbedrijven, maar is nog niet in Vlaanderen geïntroduceerd. Een zestal Green Seeker sensoren werden gemonteerd op een zelfrijdende Delvano spuitmachine op een West-Vlaams akkerbouwbedrijf. De toepassing wordt nu getest in de aardappel- en tarweteelt. 

Op de 45,00 m brede spuitboom van de zelfrijdende Delvano spuitmachine van landbouwer Deprez worden 6 Green Seeker sensoren gemonteerd. Deze kunnen de chlorofyl toestand van het blad optisch meten door het uitzenden van een infrarood signaal dat door het blad van de plant wordt teruggekaatst. Delvano voorziet de machine van aangepaste software (nieuwe spuitcomputer) en de nodige bekabeling om alzo een variabele spuitafgifte mogelijk te maken op basis van de waarnemingen van de Green Seekers. 

De variabele afgifte zal toegepast worden bij de toediening van vloeibare N in wintertarwe waar lichtgroene bladplekken meer bemesting toegediend zullen krijgen t.o.v. donkergroene plekken. Deze gespreide bladbemesting zal nadien geëvalueerd worden door te dorsen met RTK GPS waarbij plaatsspecifieke opbrengstbepaling mogelijk is. Het voordeel van een variabele bemesting is efficiëntere toediening van bemestingsmiddel wat milieuvriendelijker is en leidt tot kostenbesparing.

De techniek kan eveneens toegepast worden bij loofdoding in aardappelen waarbij nog sterk groene planten een hogere dosis afdodingsmiddel zullen krijgen t.o.v. reeds afgestorven plekken in het perceel. Hier speelt opnieuw het voordeel van een efficiëntere benutting van loofdodingsmiddel wat resulteert in een lagere input van chemicaliën. Ook de kwaliteit van de geoogste aardappelen zal toenemen doordat nog sterk groene veldplekken een hogere dosis (dan de anders voor het gehele veld genomen dosis) van het middel toegediend zullen krijgen waardoor deze beter afgerijpt zullen zijn bij het rooien. Dit leidt op zijn beurt tot een hogere kwaliteit bij het inschuren en bijgevolg een betere bewaring in de loods.