Toonpunt

Rijenfrees voor spuiwatertoediening in prei

 

Reeds enkele jaren heeft de varkenshouderij in Vlaanderen de wettelijke verplichting om de uitstoot van ammoniak uit stallen te reduceren. Één van de ammoniakemissie reducerende mogelijkheden daartoe is het installeren van een chemische luchtwasser. Een luchtwassysteem is een end-of-pipe techniek, ook wel nageschakelde techniek genoemd, waarbij de lucht uit de stal wordt afgezogen en door een waspakket wordt geleid. Over dit waspakket wordt zwavelzuur verneveld waarbij de stikstof uit de stallucht bindt met het sulfaat tot ammoniumsulfaat – een heel zuiver chemisch product dat dan ook erkend is als kunstmest(product) bij een correcte afstelling van de luchtwasser.


Spuiwater vergelijkbaar met meststof

In Vlaanderen is er een groot aanbod aan spuiwater (= ammoniumsulfaat): afhankelijk van de afstelling van de luchtwasser en het type, wordt er per 1000 vleesvarkensplaatsen dagelijks enkele 10-tallen liters spuiwater gevormd. Spuiwater is een interessant product om in de stikstof- en zwavelbehoefte van de gewassen te voorzien, zowel in de in akkerbouw- als in de groententeelt. Dit blijkt ook uit de veldproeven die Inagro reeds veelvuldig heeft uitgevoerd: er zijn al testen gebeurd in gras, maïs, bloemkool, rogge, graan, aardappelen,.. en steeds werden resultaten behaald die vergelijkbaar zijn met commercieel beschikbare meststoffen. 


Nieuwe machine voor preiteelt


Er zijn reeds enkele machines ter beschikking om dit spuiwater in enkele specifieke teelten te gaan toepassen. Zo is er in Nederland een spaakwielbemester voor de toepassing van spuiwater in gras- en graanteelt, zijn er machines die spuiwater mee doseren bij het poten van de aardappelen of na het poten bij de aanleg van de ruggen. Er zijn ook machines die het spuiwater sproeien over het gewas. Dit laatste is enkel mogelijk bij niet-zonnig weer omdat er gevaar is voor verbranding door de lage pH van het spuiwater. Toediening door het mengen met de grond geniet dus de voorkeur.

Deze voorkeur werd ook meegenomen bij het ontwerp van een nieuwe machine toepasbaar in de preiteelt. Met de financiële steun van het innovatienetwerk Agreon werd door de kmo Verhoest Marc bvba een rijenfrees voorzien van een voorraadvat en doseersysteem om spuiwater toe te dienen bij prei. Dit gebeurt in de werkgang waarbij de grond tussen de prei eerst wordt losgemaakt door frezen om aansluitend hierop de rijen prei op te hogen met deze losse aarde. Het toedienen van het spuiwater gebeurt hier door het aan te brengen tijdens het ophogen dichtbij het gewas wat een snelle opname ten goede komt.

Deze machine is in gebruik bij loonwerker Sander Verhelle uit Pittem en maakt het mogelijk om bij varkenshouders die zelf spuiwater ter beschikking hebben dit product toe te passen in hun eigen teelt van prei of van een nabijgelegen groenteteler. 

 

 

terug naar het overzicht